رضا کاسب کار

" Reza Kaseb Kar " ArtWorks

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است


دانلود39 پوستر تراژدی در انسانی غزه

سی و نه اثر حاصل تلاش 29طراح از سراسر کشور تحت عنوان تراژدی انسانی غزه و با تلاش مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه بر روی این وبلاگ بارگذاری شد.


سازمان ملل
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سازمان ملل»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • Free Gaza
 • لینک فایل قابل چاپ
  «Free Gaza»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • صد کلاغ را یک کلوخ بس است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «صد کلاغ را یک کلوخ بس است»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • ریز میبینیمت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ریز میبینیمت»
  طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • unicef
 • لینک فایل قابل چاپ
  «unicef»
  طراح:مصطفی احمدی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • غزه در دریای خون
 • لینک فایل قابل چاپ
  «غزه در دریای خون»
  طراح:عاطفه ماهوری/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • غزه سرخ
 • لینک فایل قابل چاپ
  «غزه سرخ»
  طراح:احمد عزیزپور/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • سرهابریده بینی، بی جرم و بی جنایت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سرهابریده بینی، بی جرم و بی جنایت»
  طراح:احمد عزیزپور/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • خون من اشک جهان است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «خون من اشک جهان است»
  طراح:راضیه قیدرلو/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • حق کودکان غزه این نیست
 • لینک فایل قابل چاپ
  «حق کودکان غزه این نیست»
  طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • حق کودکان غزه این است؟
 • لینک فایل قابل چاپ
  «حق کودکان غزه این است؟»
  طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • اسرائیل باید نابود شود
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اسرائیل باید نابود شود»
  طراح: هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • آیا حق کودکان غزه این است؟
 • لینک فایل قابل چاپ
  «آیا حق کودکان غزه این است؟»
  طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • برای کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «برای کودکان غزه»
  طراح:حامد محمدیان/مشهد/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • دریای خون
 • لینک فایل قابل چاپ
  «دریای خون»
  طراح:مریم درودی/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • بچه ها بمب دوست ندارند
 • لینک فایل قابل چاپ
  «بچه ها بمب دوست ندارند»
  طراح:محمد تقی پور/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • خواب و خوراک کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «خواب و خوراک کودکان غزه»
  طراح:رامین صالحی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • به اذن خدا نیل تا فرات گورستان اسرائیل خواهد شد.
 • لینک فایل قابل چاپ
  «به اذن خدا نیل تا فرات گورستان اسرائیل خواهد شد.»
  طراح:مسعودصفارنژاد/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • اینجا غزه نیست
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اینجا غزه نیست»
  طراح:سجاد حمزه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • احتیاط!کودکان مشغول زندگی کردن هستند
 • لینک فایل قابل چاپ
  «احتیاط!کودکان مشغول زندگی کردن هستند»
  طراح:فاطمه تبریز زاده/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • صهیونیسم، نازیسم دوباره!
 • لینک فایل قابل چاپ
  «صهیونیسم، نازیسم دوباره!»
  طراح:وحید حسین خانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • صدای شادی کودکان غزه در غرش بمباران ها گم شده است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «صدای شادی کودکان غزه در غرش بمباران ها گم شده است»
  طراح:وحید حسین خانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • باتلاق
 • لینک فایل قابل چاپ
  «باتلاق»
  طراح:رسول معصوم زاده/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • لینک فایل قابل چاپ
  «»
  طراح:میثم ثابت/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • غذای کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «غذای کودکان غزه»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • Fear of shadows
 • لینک فایل قابل چاپ
  «Fear of shadows»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • مقاومت رمز پیروزی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مقاومت رمز پیروزی»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • از اینجا ببرید
 • لینک فایل قابل چاپ
  «از اینجا ببرید»
  طراح:آرزو آقابابائیان/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • نسل کشی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «نسل کشی»
  طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • مقاومت مردم غزه یک درس است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مقاومت مردم غزه یک درس است»
  طراح:مهدی جعفری/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • و دختر عمران از شر اعمال یهود هنوز داغدار است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «و دختر عمران از شر اعمال یهود هنوز داغدار است»
  طراح:لیلا نیرومند/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • اسرائیل جایی ندارد
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اسرائیل جایی ندارد»
  طراح:ایمان میرزایی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • کشتار کودکان غزه را متوقف کنید
 • لینک فایل قابل چاپ
  «کشتار کودکان غزه را متوقف کنید»
  طراح:راضیه محمودی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • سکوت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سکوت»
  طراح:رضا کاسب کار/مازندران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • زمین بازی کودکان غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «زمین بازی کودکان غزه»
  طراح:ندا زمانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • سرنوشت محتوم
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سرنوشت محتوم»
  طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • Real terorist
 • لینک فایل قابل چاپ
  «Real terorist»
  طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

 • هر موشکی که پرتاب می شود یک پرنده پرواز میکند
 • لینک فایل قابل چاپ
  «هر موشکی که پرتاب می شود یک پرنده پرواز میکند»
  طراح:احسان مرادی/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه


 • تراژدی انسانی غزه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تراژدی انسانی غزه»
  طراح:هادی شهابی/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
 • *توجه:
  فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.

  برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید.

  تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.

  لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل Rezakasebkar@Yahoo.Com ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان هنری این کشور یاری رسانید.